2011. november 25., péntek

Korongok Hercegnője


"Nuit, Úrnőnk a Csillagokban! A Világ nem más, mint a Te játékod, fenséges Kísérleted!"

Mi az a Thelema?

2011. november 15., kedd

A Tizennegyedik Aethyr hívása, kit úgy hívnak UTI

Mi az a Thelema?

Fellép a kőre egy fehér kecske, majd egy zöld sárkány és egy homokszín bika, ám nyomban tovatűnnek. A sötétnek oly vastag itt leple ez Aethyr előtt, hogy úgy tűnik lehetetlen keresztülhatolni rajta. De ott egy hang, mely mondja:

Hódolj, Ím az Idő Éjszaka Ura ki felkeveri s farkával köpüli ki az nyálkát s annak habjából alkot ő csillagzatokat. S a Python és Szfinx harcában ama dicsőség a Szfinxé, de az győzelem a Pythont illeti.

Most a sötétség leple számtalan vékony fekete fátyollá alakul át, mi egyenként hasítható csupán. És a hang mondja:

Nincs fény sem tudás sem szépség és állandó-alap hová tartasz az Királyságában a Sírnak. A féreg megkoronáztatott. Mindaz mi voltál megette ő már, s mindaz mi most vagy lesz őnéki legelője holnapig. És minden, mi lehetnél, semmi az. Te, ki belépni vágysz az Idő Éjszaka Urának birodalmába, le kell tenned elébb ezen terhet. Bentmélyen egészen pedig, nemcsak ama felszínen.

De én tovább szaggatom a fátylat, hogy megpillanthassam UTI látványát s meghallhassam hangját őnéki. S ott a hang:
Fölvette a fekete magszemet.
Egy másik hang válaszol:
Másként nem tudná elültetni a Rózsát.
S az első hang:
Ivott a halálnak vizeiből.
A válasz:
Másként nem öntözhetné a Rózsát.
És az első hang:
Megégette magát az élet Tüzénél.
És a válasz:
Másként nem süttethetné napfénnyel a Rózsát.

S az első hang olyannyira halk, hogy meg sem hallom. De a válasz ez:
Másként nem szakajthatná le a Rózsát.

És én még tovább megyek, küzdve a feketeséggel. S hirtelen földrengés lett. Ezer cafatra szakad szét a fátyol s a darabok a kerekedett forgószéllel szállnak tova. És megjelent ott előttem egy Angyal, teljes dicsőségében, Apophis s Typhon jelében. Homlokán csillag, körötte nagy sötétség s fenevadak ordítása. És lámpások mozognak abban a sötétségben. Az angyal pedig emígyen szól: Távozz! Mert hiszen csakis teljes sötétségben idézhetsz énengemet. Csakis abban tűnök elő s fedem fel UTI titkait. Mert azon titkok oly nagyok s rettentők. Napot látva kimondhatatlanok.

Ígyhát visszavontam magamat.

(Eddig a látomás Da’leh Addin hegyén Bou-Sada közéleben)

1909. December 3. délután 2.50.-3.15. h között

Az angyal ismét megjelenik.

A feketeség oly vastagodva gyűlik, oly átható, oly nyomasztó, hogy úgy vélem minden más sötétség ragyogó fénynek tűnne itt.
A hangja suttogásként jön:

Ó te, ki a Megértés ötven kapujának mestere vagy, nem az én anyám é egy fekete asszony? Ó te ki a pentagram mestere vagy, nem é az tojása szellemnek egy fekete tojás? Itt a rémület tartózkodik s vak fájdalma Léleknek, s lám még Én, ki a magányos fény vagyok, szikra bezárva, Apophis s Typhon jelében megállva.

Én vagyok az kígyó, mely ember lelkét fény vágyával elnyeli. Én vagyok az láthatatlan vihar, mi sivárságba burkolja a világot. Nevem Káosz és sűrű sötétség. Tudd hát, hogy vörös a földnek sötétsége s a levegőé szürke, ám legteljesebb sötétség a léleknek sötétsége.

Tojása az szellemnek egy baziliszkusz tojás s ötven pedig kapuja a megértésnek, ez a jele Skorpiónak. Lánggal koronázottak oszlopai a neophytának s Adeptusok boltozatát ragyogja be Rózsa. És a mélységben van az sólyomnak szeme. Ám de a nagy tengeren csillagot sem holdat Templom Mestere nem találhat.

Éppen válaszolni akartam neki, hogy: ”A fény bennem van.” Ám mielőtt szavakat formálhattam volna, ő válaszolt meg engem hatalmas szavával a Mélység Kulcsának. És mondja:

Az éjszakába léptél: vágyódsz e még nappalhoz? Bánat az én nevem és nyomorúság. Leány vagyok, nagy szomorúsággal. Itt még lóg a Megfeszített s zokog nem megszült gyermekei felett az Anya. Meddőség az én nevem és vigasztalanság. Elviselhetetlen az fájdalmad tenéked és gyógyíthatatlan az sebed is tenéked. Így szóltam: Borítson be az sötétség: s vigyázz, az vesz körül én engemet mi a névtelen sötétség. Ó te, ki száműzted az fényt le a földbe, így kell tenned mindörökre. S nem ragyoghat te reád a napnak az fénye, s fényezüstjét hold reád többé nem bocsátja, mind rejteznek csillagok. Hisz túlléptél e dolgokon, ezen dolgok szükségén, mind e dolgok vágyain.

Mikről úgy hittem eddig sziklák alakjai, - inkább érezvén, mint látva, - most fátyolfedett Mestereknek tűnnek, teljes nyugalomban ülve, csendben. Másiktól egyikük sem különböztethető meg.

És az angyal mondá:

Nézd, hová vezetett Angyalod! Hírnév az mit kértél te, hatalom, s öröm, egészség és jólét, kívántad az szerelmet és nappalok vége hosszát. Oktopuszként ragadtad nyolc karral az életet. Kerested a négy erőt, kutattad a hét gyönyört, szabadulást tizenkettőt, huszonkettő kiváltságot s mind ama negyvenkilenc megnyilvánulást is s olybá lettél lám mint Ezeknek itt egyike. Meghajlott a hátuk, min nyugszik az mindenség. S mert nem monda ki dicséretet, elleplezett arcuk.

Ezen adeptusok piramisnak tűnnek --- csuklyájuk s palástjuk, mint piramisok.

És az angyal mondá:

Valóban, a Piramis BeavatásTemploma. Valóban, sírkő is egyúttal. Úgy véled tán élet van az Templom Mesteriben, kik az Tengeren ülnek tábort kámzsával befedve?  Valóban, nincs élet őbennük.

Sarujuk tiszta fény volt, de mert szent föld emez Éter, levetették lábaikról s hajíták a mélybe.

Emitt nincsen forma mi megjelenne, s az látványa Istennek szemtől szembe, amint hívják a feloldódás – az Athanorban átalakítás -  után, avagy hogyan  az elmélkedéskohóban kikalapáltatott. Káromlás gúny emitt csupán.

S az Üdvözítő Látomás nincs többé, a Magasztos dicsősége nincs többé. Nincs több tudás. Nincs boldogság. Nincs több erő. S nincsen a szépség sem többé. Mert Megértésés Helye ez: a Kezdetekkel vagy te egy.

Igyál én beszédem mirhájából, mit sziklabogáncs zúzatott, mi festékében tintahalnak oszlatott, s mit az belladonna illatosított.

Ez bor az melyet Iacchus borára ittak egykoron. Kenyérként pedig sót ehetsz, élhetsz Ó te magván Ceresnek, mi hájat hízatott! Mert tiszta lénynek lenni tiszta semmi az, s a bölcsességnek mi tiszta, így tiszta tisztasága ----. Így csend hát az megértés mi tiszta s nyugalom és sötét. Hetvennek hívják a szemet, s az tripla Aleph, mit te felfogsz, megosztatott számába ama rettentő szónak, mi a Mélységnek Kulcsa.

Én vagyok Hermes, jövék az Atyától, ez utolsó szavakban mindezen dolgokat kifejteni tenéked, mielőtt ezek közt elfoglalod néked való tenhelyed. Őnéki szemeik lepecsételtettek, őnéki füleik beszennyeztettek, őnéki szájuk betapasztatott. Önmagukba burkoltattak, kiszáradott testjeiknek likőrje, így hát kis por-piramison kívül belőlük más semmi nem marad.

És az ragyogó fénye a kényelemnek, és az igazságnak éles kardja is és mindaz erő, szépség, miből megalkották önmaguk, száműzetett belőlük, ahogyan írva vagyon: ”Láttam a Sátánt villámként zuhanni le a Mennyből.” Mint lángoló kard lett hajítva be a mélybe, hol az négy vadállat őrködik. És mint hajnalcsillag Jupiter mennyboltján jelent meg, avagy éjcsillagként. És így a fény még a földre is világít, s hoz reményt-segedelmet azoknak kik a gondolat sötétjében leledznek s isszák mérgét az életnek. Ötven kapuja van a megértésnek s ezért száz és hat az évszak. És minden évszak neve Halál.

Ezen beszéjj altt az Angyal végig fogyott, pislákolt és rezgett s most kihunyt.

És én visszatérek a testbe, mint láng a nagy szélben sietve. Az idéző-tükör felmelegedett, s benne önfénye világított.

1909. December 3. este 9.50.-11.15.h között 
Bou-Saada

[Rásonyi Ábel fordítása]

2011. november 3., csütörtök

2011. október 31., hétfő

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus [II.]

Mi az a Thelema?

23. Ha szomorúak vagy kimerültek vagy dühösek vagy elégedetlenek vagytok, akkor tudhatjátok, hogy elveszítettétek az arany fonalat, a fonalat, aminek segítségével Eleuszisz ligeteinek szívébe vezetlek benneteket.

24. Tanítványaim büszkék és gyönyörűek; erősek és fürgék; úgy uralják életük, mint hatalmas hódítók.

25. A gyengeség, a félénkség, a tökéletlenség, a gyávaság, a szegényesség, a siralmasság - ezek az én ellenségeim, és azért jöttem, hogy elpusztítsam őket.

26. De ez könyörületesség is: a föld betegségének vége. A gazok kigyomlálása: a virágok megöntözése.

27. Ó, gyermekeim, ti szebbek vagytok a virágoknál: nem fogtok elhervadni évszakotok végén.

28. Szeretlek benneteket; meghintelek titeket a halhatatlanság isteni harmatával.

29. E halhatatlanság nem csupán hiú remény a síron túlra: a boldogság biztos tudatosságát ajánlom fel nektek.

30. Ezt ajánlom most azonnal itt a földön; mielőtt eljön az utolsó óra, velem lesztek Ott, ahová a Halál be nem teheti a lábát.

31. Földi hatalmat és földi boldogságot is kaptok tőlem; jólétet, egészséget és hosszú életet. Tisztelet és szeretet jár majd a lábatok nyomában és simul majd szívetek köré.

32. Csak a ti ajkaitok kóstolhatja az ízletes bort - Iakkhosz borát; ezek az ajkak még a Gyönyörű Istenség mennyei csókját is megkaphatják.

33. Felfedek előttetek egy hatalmas misztériumot. A magasság szakadéka és a mélység szakadéka között álltok.

34. Bármerre is mentek egy Társ fog ott várni; és ez a Társ Ti Magatok vagytok.

35. Nem lehet más Társatok.

36. Sok emberből lett bölcs. Azt mondták: "Keressétek a csillogó Képmást a színtiszta arany borította helyen, és egyesüljetek Vele."

37. Sok emberből lett balga. Azt mondták: "Ereszkedjetek le a sötéten ragyogó világba, és keljetek egybe a Fertő Vak Teremtményével."

38. Én, ki túl vagyok Bölcsességen és Balgaságon, ím ezt mondom néktek: kössétek meg mindkét házasságot! Egyesüljetek mindkét féllel!

39. Óvakodjatok, óvakodjatok, szólám, nehogy míg az egyik után kutattok elveszítitek a másikat!

40. Tanítványaim egyenesen állnak; fejük a mennyek fölött, lábuk a poklok alatt.

41. De mivel van, aki természetéből fakadóan az Angyalokhoz vonzódik, és van, aki a Démonokhoz, ezért az előbbi erősítse viszonyát az alsó világgal, az utóbbi pedig kapcsolódjon erősebben a felső világhoz.

42. Így lészen tökéletes az egyensúly. Segíteni fogom tanítványaim; amilyen gyorsan megszerzik e kiegyensúlyozott hatalmat és boldogságot, olyan gyorsan fogom előretolni őket.

43. Egymás után a Láthatatlan Trónusról fognak szólni; szavaik beragyogják majd a világokat.

44. A fenségesség és hatalom mesterei lesznek; gyönyörűek és boldogok; győzelembe és pompába fognak öltözni; szilárd alapokon fognak állni; övék lészen a királyság; igen, övék lészen a királyság.

A Beavatás Urának nevében, Ámen.

http://hermetic.com/crowley/libers/lib90.html

2011. szeptember 13., kedd

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus [I.]

Mi az a Thelema?

A Beavatás Urának nevében, Ámen.

1. Sólyom képében repülök és szállok alá: hatalmas kiterjesztésű szárnyaim a smaragdok anyjából készültek.

2. Lecsapok a fekete földre; és az zöld színbe öltözik tiszteletemre.

3. Föld Gyermekei! örvendjetek! örvendjetek igazán; mert üdvösségtek órája közeleg.

4. Elérkezett a szomorúság vége; magammal ragadlak kimondhatatlan örömömbe.

5. Csókkal illetlek és a menyegzőre kísérlek benneteket: lakomát rendezek számotokra a boldogság házában.

6. Nem azért jöttem, hogy utasítsalak, vagy hogy rabszolgává tegyelek benneteket.

7. Nem kívánom azt, hogy hátat fordítsatok az érzékiségnek, a semmittevésnek, a butaságnak.

8. De örömet hozok a gyönyörhöz, békét a bágyadtsághoz, bölcsességet a balgasághoz.

9. Minden, amit tesztek helyénvaló, ha örömötöket lelitek benne.

10. Azért jöttem, hogy megszüntessem a bánatot, a fáradtságot, és mindazt, ami rabszolgává akar tenni titeket.

11. Mámorító bort töltök poharatokba, ami gyönyörrel tölt el alkonyatkor és hajnalban is.

12. Tartsatok velem és nektek ajándékozok mindent, ami kívánatos ezen a földön.

13. Mert amit nektek adok, ahhoz képest a Föld és örömei árnyékok csupán.

14. Azok elillannak, de az én örömöm kitart egészen a végig.

15. Álarc mögé rejtőztem el: egy fekete és szörnyű Isten vagyok.

16. Bátorságot leigázó félelemmel közelítsetek hozzám: hajtsátok le fejetek oltáromra, várjátok kardom suhintását.

17. De a szerelem első csókja fog ragyogni ajkatokon; és minden sötétségem és rémületem fénnyé és örömmé változik majd.

18. Csak azok buknak el, akik félnek. Azokat, akik a rabszolgaság igájában görnyednek, míg csak el nem felednek egyenesen állni; őket megvetem.

19. De titeket, kik ellenszegültetek a törvénynek; titeket, kiket leigázott a bonyolultság vagy a kényszer; majd magam mellé veszlek, igen, magam mellé veszlek.

20. Nem kérem tőletek, hogy áldozatot mutassatok be oltáromon; én vagyok az az Isten, aki mindent megad.

21. Fény, Élet, Szerelem; Erő, Képzelet, Tűz; ezeket adom nektek: kezeim tele vannak velük.

22. Az elindulás öröm; az utazás öröm; a megérkezés öröm.

http://hermetic.com/crowley/libers/lib90.html

2011. szeptember 1., csütörtök

2011. augusztus 23., kedd

XVII - A Csillag


"Öntözd meg önmagad vízzel, így legyél az Univerzum Forrása. Találd meg önmagad minden Csillagban. Élj minden lehetőséggel."

Mi az a Thelema?

2011. július 22., péntek

Szex és Szellem

Mi az a Thelema?

Az egyházak félelmetesen nagy bűntudatot és szégyenérzetet kreáltak a test és annak funkciói köré. A bűn és az ebből származó bűntudat a tömegek könnyebb irányítása végett lettek feltalálva. Ezt csak elősegítette a nők monogámiával történő leigázása és az ebből származó szexuális frusztráció. Az emberi lény természetéből kifolyólag nem monogám. Ha az lenne, akkor sokkal könnyebb lenne "hűségesnek" lennünk egymáshoz. És hogyan lehetnénk egyáltalán hűségesebbek egymáshoz, ha nem vagyunk hűek saját igaz lényünkhöz?

Másrészt azt is meg kell értenünk, hogy lehetetlen valakit "birtokolni" örökkön-örökké, és ugyanígy kizárni a többieket. A szerelem sokkal múlékonyabb és kiszámíthatatlanabb körülmény. A szerelem ajándék, a szerelem áramlás. A természetéből eredően szabad és önkéntes. Önmagában egy törvény - méghozzá a leghatalmasabb. Nagyrészt teljesen független az emberi szabályoktól és törvényektől. A szerelem egy kegyelmi állapot, amely összeköt bennünket az Istenivel.

¤ Lola Babalon

2011. július 20., szerda

2011. június 27., hétfő

A kétszintű törvény

Mi az a Thelema?

"Minden Tudatos Tettnek Tökéletesnek kell lennie, mely Állapotot a következő Körülmények figyelembe vételével kell megvalósítani: először, saját Törvényére vonatkozóan; másodszor, a Környezetére vonatkozóan. Ítéld meg minden tetteted egyesével, mindegyiket aszerint, amit képvisel; mert nincs Kánon vagy Törvénykönyv, hisz minden Csillag saját Törvénnyel bír, amely különbözik az összes többiétől."

http://iao131.wordpress.com/2011/04/30/the-will-in-thelema-considered-on-two-planes/

http://hermetic.com/crowley/book-of-wisdom-or-folly/index.html

2011. június 21., kedd

2011. június 16., csütörtök

XV - Az Ördög


"A jobb szemeddel alkoss meg mindent saját magadnak, és a ballal pedig fogadd el mindazt, ami másképp alakult."

Mi az Thelema?

2011. június 10., péntek

Ellenőrizetlenül...

Mi az a Thelema?

"Azt tesszük, amit akarunk, és hagyjuk másoknak is azt tenni, amit akarnak. Határtalanul toleránsak vagyunk, mentesek mindenfajta intoleranciától."

"Míg ártatlanokká nem válunk, addig minden bizonnyal megpróbáljuk megítélni Akaratunkat a 'jó' és a 'rossz' valamiféle kategóriájával; másképpen fogalmazva: alkalmasak vagyunk arra, hogy kívülről szemlélve kritizáljuk Akaratunkat. Pedig az Igaz Akaratnak, a Fény forrásának belülről kell fakadnia, és ellenőrizetlenül, forrongó Szeretettel kell beleömlenie az Élet Óceánjába."

"Minden egyes emberi lény a Kozmosz Alkotóeleme, önmaga által meghatározott, páratlan, egyenértékű minden más istennel."

2011. április 20., szerda

"Love Under Will"

Mi az a Thelema?

A Magick Without Tears c. könyvében Crowley azt írja, hogy a “szerelem az akarat szolgálatában” “az ellentétek egyesülését” jelenti. Aztán úgy folytatja, hogy “a szerelem az akaratot szolgálja, ha megfelelően van irányítva. Meg kell találnod az Igaz Akaratod, és minden tettedet ennek a hatalmas célnak kell alárendelned.”
        Az Igaz Akaratod megtalálása nem egyszerű dolog. Igaz Akaratod ebben az összefüggésben életed valódi célját jelenti. Ez a cél teljes mértékben harmóniában van a világgal, az univerzummal és az Istenivel. Ha ez a harmónia nem áll fenn, akkor ez nem lehet az Igaz Akaratod. Azok, akik nem követik saját Igaz Akartuk ellened fordulhatnak, és Crowley szerint akkor neked is megvan minden jogod hozzá, hogy szembehelyezkedj velük. Igaz Akaratod felfedezésében segítségre lehet a meditáció, a mágia, a különféle jövendölési formák, és beavatási élmények.
        Ha felfedezted Igaz Akaratod - vagy ha a mágiát szeretnéd alkalmazni ennek elérésében - akkor képes vagy rá, hogy úgy használd, hogy uralja a “szerelmet”, az ellentétek egységét.

¤ Donald Michael Kraig

2011. április 19., kedd

A Törvény Könyve [III. fejezet, részletek]

Mi az a Thelema?

17. Ne legyen benned semmi félelem; ne félj se emberektől, se Sorstól, se istenektől, se semmitől. Ne félj a pénztől, se az ostobák kacajától, se semmiféle mennyei, földi vagy föld alatti hatalmaktól. Nu a te menedéked, mint ahogy Hadit a te fényed; és én vagyok karod ereje, hatalma, energiája.

56. És a szépség miatt, és a szerelemért!

60. Nincs törvény a Tégy, amit akarsz-on túl.

http://hermetic.com/legis/ccxx/chapter-iii.html

A Törvény Könyve [II. fejezet, részletek]

Mi az a Thelema?

5. Figyeljetek! a régi idők szertartásai feketék. Száműzessenek hát a gonoszok, és a jók tisztuljanak meg a próféta által! Azután terjesszétek e Tudást.

6. Én vagyok az a láng, amely minden ember szívében ég, és minden csillag magjában ott ragyog. Én vagyok az Élet, és az Élet adója, mégis, aki engem ismer, a halált ismeri meg.

7. Én vagyok a Mágus és az Ördögűző. Én vagyok a kerék tengelye, és a kocka a körben. A "Gyertek hozzám" egy ostoba üzenet: ezért én vagyok az, aki megy.

9. Emlékezzetek mindnyájan, hogy a létezés színtiszta öröm; hogy minden bánat árnyék csupán; elmúlnak, végesek; de ott van az, ami megmarad.

22. Én vagyok a Kígyó, aki Tudást és Gyönyört ad, és fényes dicsőséget, és aki megrészegíti az emberek szívét. Imádjatok borokkal és különös drogokkal, amikről a prófétámnak beszélni fogok, és részegedjetek le általuk! Egyáltalán nem fognak nektek ártani. Ez csupán hazugság, önmagatok ámítása. Az ártatlanság mutogatása hazugság. Légy erős, ó, ember! vágyakozz, élvezd az érzékiség minden gyönyörét: ne tarts attól, hogy bármiféle Isten megtagad téged ezért.

23. Egyedül vagyok: nincs Isten ott, ahol én vagyok.

46. Elbuksz? Sajnálkozol? Félelemmel telve a szíved?

47. Ahol én vagyok ezek nincsenek.

57. Ő, aki igaz, igaz is marad; ő, aki romlott, romlott is marad.

http://hermetic.com/legis/ccxx/chapter-ii.html

2011. március 23., szerda

A Törvény Könyve [I. fejezet, részletek]

Mi az a Thelema?

3. Minden férfi és minden nő egy csillag.

4. Minden szám végtelen, nincs köztük különbség.

10. Legyenek a szolgáim kevesen és rejtetten: ők fogják uralni a sokakat és ismerteket.

11. Mind csupa bolond, kit az emberek imádnak; mind Isteneik, mind embereik bolondok.

12. Gyertek, ó gyermekeim, gyűljetek a csillagok alá és töltekezzetek el szerelemmel!

13. Fölöttetek vagyok és bennetek. Az eksztázisom a tiétekben. Az örömöm a ti örömötöket látni.

15. Tudjátok hát meg, hogy a kiválasztott pap és a végtelen űr apostola: a herceg-pap, a Vadállat; és asszonyában, akit a Skarlát Asszonynak hívnak lakozik minden hatalom. Ők gyűjtik össze gyermekeimet ölükbe, s majd ők hozzák el a csillagok dicsőségét az emberek szívébe.

29. Mert a szerelem kedvéért megosztattam, hogy aztán újra egyesülhessem.

30. A világ jellegzetessége, hogy a megosztottság fájdalma: semmi, és a feloldódás gyönyöre: minden.

39. A Törvény szava: THELEMA.

40. Aki thelemitáknak nevez bennünket, nem téved, ha közelről megvizsgálja a szót. Mert ebben Három Fokozat van: a Remete, a Szerető és a Föld Embere. Tégy, amit akarsz, s ez lészen a Törvény teljessége.

41. A Bűn szava a Korlátozás. Ó, férfi, ne utasíts el feleséged, ha ő kívánja! Ó, szerető, ha úgy akarod, távozz! Nincs más kötelék, ami egyesíthetné a szétválasztottat, csak a szerelem: minden más átok. Átkozott! Átkozott legyen eonokon át! Pokol.

42. Legyen hát a sokaság állapota megkötve és megvetve. Ugyanígy legyen mindnyájatokkal; semmi máshoz nincs jogotok, csak, hogy azt tegyétek, amit akartok.

43. Cselekedjetek, és senki sem mond nemet.

44. Mert a tiszta akarat céltól mentesen, az eredmény utáni vágytól szabadon, minden szempontból tökéletes.

45. A Tökéletes és a Tökéletes egy Tökéletest alkot, és nem kettőt, és nem is semmit!

58. Elképzelhetetlen örömöt bocsátok a földre: bizonyosságot, nem hitet, még az életben, a halált legyőzve; felfoghatatlan békét, nyugalmat, eksztázist; és nem kívánok érte semmiféle áldozatot.

60. A számom 11, mint mindenki száma, aki közülünk való. Az Ötágú Csillag, a Körrel a Közepén, és a kör Vörös. A színem fekete a vakoknak, de kék és arany azoknak, akik látnak. Mindezek mellett titkos dicsőségem van azok számára, akik szeretnek engem.

http://hermetic.com/legis/ccxx/chapter-i.html

2011. március 11., péntek

A szabadság törvénye [részlet]

Mi az a Thelema?

"Tégy, amit akarsz, s ez lészen a Törvény teljessége.

Gyakran megkérdezik, miért épp így kezdem a leveleim. Nem számít, hogy a kedvesemnek, vagy a hentesemnek írok, mindig ezekkel a szavakkal kezdem soraim. Miért, hogyan máshogy kellene kezdenem? Miféle üdvözlés lehetne még ily önfeledt? Nézd, fivérem, szabadok vagyunk! Örvendezz velem, nővérem, nincs törvény a Tégy, amit akarsz-on túl!"

http://hermetic.com/crowley/libers/lib837.html

2011. február 21., hétfő

"Minden szám végtelen, nincs köztük különbség." [AL I:4]

Mi az a Thelema?

"Ez nem más, mint egy hatalmas és szent misztérium. Bár minden csillagnak megvan a maga száma, mégis, minden szám egyenrangú és a legmagasabb értékű is egyben. Minden férfi és minden nő nem pusztán része Istennek, hanem Isten maga. „A Középpont ott van mindenütt, de a kerület sehol sem.” Isten régi definíciója új értelmet nyer számunkra. Mindnyájan, egytől-egyig az Egy Igaz Isten vagyunk."

http://hermetic.com/legis/new-comment/

2011. február 16., szerda

Liber Librae [részlet]


"Emlékezz rá, hogy a kiegyensúlyozatlan erő gonoszság, hogy a kiegyensúlyozatlan komolyság nem más, mint kegyetlenség és zsarnokság; de ugyanúgy igaz, hogy a kiegyensúlyozatlan kegyelem sem más, mint gyengeség, amely támogatja és elősegíti a Gonosz megjelenését. Cselekedj hát szenvedéllyel, gondolkozz józanul, légy Önmagad."

http://hermetic.com/crowley/libers/lib30.html

2011. február 11., péntek

A szabadság törvénye [részlet]

Mi az a Thelema?

"Rajtad áll, mennyire fogadod el ezt az új törvényt. Nem kötelező semmit sem elhinned, vagy olyan ostoba történeteket elfogadnod, amik a barlanglakók értelmi, és a drog-függők erkölcsi szintje alatt van. Csak annyi a dolgod, hogy önmagad légy, tedd, amit akarsz, és élvezd az életet."

http://hermetic.com/crowley/libers/lib837.html

2011. február 7., hétfő

Liber OZ

Mi az a Thelema?

„az erősek törvénye a miénk, és e törvény a világ öröme.” – AL II:21

            „Tégy, amit akarsz, s ez lészen a Törvény teljessége.” – AL I:40

„semmi máshoz nincs jogotok, csak, hogy azt tegyétek, amit akartok.
            Cselekedjetek, és senki sem mond nemet.” – AL I:42-3

                       „Minden férfi és minden nő egy csillag.” – AL I:3

                               Nincs más isten, csak az ember.

1. Az embernek joga van ahhoz, hogy a saját törvényei szerint éljen:
   hogy úgy éljen, ahogy akar,
   hogy úgy dolgozzon, ahogy akar,
   hogy úgy játsszon, ahogy akar,
   hogy úgy pihenjen, ahogy akar.

2. Az embernek joga van ahhoz, hogy azt egyen, amit akar:
   hogy azt igya, amit akar,
   hogy ott tartózkodjon, ahol akar,
   hogy oda utazzon a világon, ahová csak akar.

3. Az embernek joga van ahhoz, hogy azt gondoljon, amit akar:
   hogy azt mondjon, amit akar,
   hogy azt írjon, amit akar,
   hogy azt rajzoljon, fessen, faragjon, véssen, formázzon, építsen, amit akar,
   hogy úgy öltözködjön, ahogy akar.

4. Az embernek joga van ahhoz, hogy úgy szeressen, ahogy akar:
         „töltekezz el szerelemmel, ahogyan csak akarsz,
                  ahol, amikor és akivel csak akarod.” – AL I:51

5. Az embernek joga van ahhoz, hogy megölje azokat, akik akadályozzák ezen jogaiban.
         „a szolgák szolgálni fognak.” – AL II:58

             „A szerelem a törvény, a szerelem az akarat szolgálatában.” – AL I:57

http://hermetic.com/crowley/libers/lib77.html

2011. február 1., kedd

Bibliográfia

Mi az a Thelema?

Magyarul megjelent könyvek a témában:

Aleister Crowley: Liber AL vel Legis - A Törvény Könyve (Hermit, 2001)
Aleister Crowley: Thoth Könyve (Paradigma, 1998)
Osara és Saddie LaMort: A Fenevad Mágiája - Aleister Crowley mágikus életműve (Tuan, 2005)
Gerd B. Ziegler: Tarot - Az életbe vezető út (Bioenergetic, 2005)
Gerd B. Ziegler: Tarot - A lélek tükre (Bioenergetic, 1996)
Gerd B. Ziegler: Tarot - Rendeltetésed tükre (Bioenergetic, 1998)
Akron - Hajo Banzhaf: A Crowley-Tarot (Bioenergetic, 2002)
Hajo Banzhaf - Brigitte Theler: Kulcsszavak a Crowley Tarot-hoz (Bioenergetic, 1999)
Hajo Banzhaf: Tarot - Mindennapi Mágia (Bioenergetic, 2005)
Jámbor Mariann: Tarot - A Crowley kártya alapján, más szemmel (Pro-Book, 2008)

2011. január 31., hétfő

Bevezetés

A Thelema (ógörögül: θελημα, akarat) egy filozófiai/vallási rendszer neve, melyet Aleister Crowley (1875–1947) alapított 1904-ben, a Liber AL vel Legis (A Törvény Könyve) című írásával. A Törvény két pontban foglalható össze:

- Tégy, amit akarsz, s ez lészen a Törvény teljessége.
- A szerelem a törvény, a szerelem az akarat szolgálatában.

A Thelemiták (ahogy a Thelema követői nevezik magukat) végső célja, hogy felfedezzék és megvalósítsák saját Igaz Akaratukat, ami nem más, mint az ember legbelső Természete vagy egyéni Sorsa. E cél eléréséhez a Magick (Crowley sajátságos mágikus rendszere) nyújt segítséget.

A Thelemának határozott politikai, etikai, esztétikai és kulturális vonatkozásai is vannak. Bár nincsenek szigorú előírások, Aleister Crowley számos cikket és tanulmányt írt az ideális Thelemita viselkedéssel és társadalommal kapcsolatban. Ezek a gondolatok a mai napig fejlődnek modern világunkban. Ám végső soron megállapíthatjuk, hogy a legfontosabb üzenetek ugyanazok maradtak: a személyes szabadság természetes volta; annak a felismerése, hogy az ember isteni természettel rendelkezik; és, hogy a Szeretet az alapja a Nagy Műnek (Magnum Opus; avagy az egyén beteljesedése, megvilágosodása).

Légy Önmagad, ismerd fel saját Egyediséged, de lásd a világot szerves Egységként.